I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
שיעורי תורה מרכזיים

 

סדרי לימוד קבועים

שם בית הכנסת

שעה

שערי ניסים

משעה 17.00

נחלת אפרים

משעה 9.00

 

משעה 18.00

מדרשת אור היהדות

משעה 17.30

מועדון בר אילן

משעה 9.00

אגודת אחים רמב"ם

משעה 8.00

 

שיעורים קבועים (ימים א-ה)

שם בית הכנסת

שעה

נושא

מגיד השיעור

חזון למועד

6.30

גמרא והלכה

הרב ש. יאיר

יד הגיבורים

8.15

גמרא

הרב אברהם ברדה

דעת מנחם

8.45

חסידות

הרב מרדכי גל

רמת יצחק אשכנז

9.00

גמרא

הרב מ. גריינמן

בצלאל

10.00

גמרא בעיון

הרב אריאל סלמנדר

בצלאל

15.30

הלכה

הרב אור חיים טאוב

רמת יצחק אשכנז

15.00

גמרא

הרב מ. גריינמן

אחוה ורעות

19.00

גמרא והלכה

הרב ציון פאלח

מקור חיים

19.00

גמרא

הרב ישראל יונגרייז

אליהו הנביא

19.30

גמרא

הרב א. סופר

לוית חן

19.45

בן איש חי

ר' ציון בן יקר

עולי פרס

20.00

גמרא ופ"ש

הרב ישראל גרוסמן

זוהר הרקיע

20.15

גמרא ומוסר

הרב א. ברדוגו

שיעורים בדף היומי (ימים א-ה)

 

שם בית הכנסת

שעה

מגיד השיעור

 

יד הגיבורים

5.00

הרב אברהם ברדה

משכנות ישראל

6.00

הרב ישראל לבל

דובב עז

6.10

הרב אהרן כץ

אהל שמעון

6.20

הרב ב. עג'מי

סיני

6.30

מאורות הדף היומי

ספוז'ניקוב

6.30

הרב א. בטיסט

שבטי ישראל אשכנז

6.45

הרב קרויזר

רמת יצחק אשכנז

7.00

הרב סלפסקי

שער האריות – יבנה

7.00

נוסנס

שכון מזרחי

7.30

מו"ר הרב יעקב אריאל

שלום ודרך ארץ

7.30

הרב ישראל פרוכטר

ישראל הצעיר – קריניצי

7.30

הרב א. גולדהבר

מנחת חובב

8.00

הרב א.בסיסט

שערי יצחק

13.15

הרב אריה נדב

שלום ודרך ארץ

13.30

הרב ש. קליגר

מרום נוה

לאחר ערבית

הרב י. דנה פיקאר

רב ברכות

18.00

הרב י. דרזי

אהל גבריאל

18.30

הרב אלברט לביא

אליהו הנביא

19.30

הרב א. סופר

זכרון קדושים

19.30

הרב ש. פרנקל

שבטי ישראל (אשכנז)

19.50

הרב אהרן כץ

דובב עז

20.00

הרב א. ברנשטיין

מנחת חובב

20.00

הרב לוי יצחק בסיסט

שלום ודרך ארץ

20.00

הרב קובייץ

בני ציון

20.30

הרב ב. היינמן

אחוה ורעות

20.45

הרב י. לרנר

 

 

שיעורים במשך ימי השבוע

 

בית הכנסת

שעה

נושא

נותן השיעור

יום א' - גברים

 

 

 

רב ברכות

9.00

סוכה

הרב יצחק קוקוס

אהל יעקב

10.00

גמרא מגילה

הרב אלדד כהן

דעת מנחם-חב"ד

12.00

תניא

הרב לוי גינזבורג

בית ראם

17.15 (א,ג,ה)

עירובין

הרב אלימלך וינברג

אליהו הנביא (מרוקו)

17.45

בבא קמא

הרב מיכאל קורצוויל

מנחת חובב

18.00

גמרא כתובות

הרב יצחק רוט

אהבה ואחוה

20.00

פ"ש והלכה

הרב שמעון בן חיים

בי"ס תיכון דתי

20.00 (א,ד)

גמרא סוכה

הרב צבי כהן

מנין צעירים בי"ס הלל

20.00

הלכה – צורבא דרבנן

הרב חגי ידיד

סיני

20.15

סנהדרין

הרב מאיר קיסרמן

בצלאל

20.30

חסידות

הרב יובל בר נתן

הגדול רמת יצחק

21.15

גמרא כתובות

הרב שמואל אברמוביץ

יום א' - נשים

 

 

 

אהל רחל

18.00

פרשת שבוע

הרבנית זהבה קורט

 

יום ב' - גברים

אהל יעקב

18.00

יומא

הרבשמואל פרדס

 

אהל רחל

18.00

גמרא ופרשת שבוע

הרב נחום ריין

 

אחוות אחים בלדי

18.00

שבת – רמב"ם

הרב עזרא קורח

 

מרכזי ספרדי

18.15

בבא קמא

הרב שלמה ינאי

 

בצלאל

18.30

כוזרי

הרב מיכאל לב

 

אהבה ואחוה

20.00

חינוך ילדים וזוגיות

הרב יוסף ניסן

 

רמת חן

20.00

גמרא הלכה

הרב יוסף אוירבך

 

סיני

20.00

בבא קמא

הרב מרקוביץ

 

עולי פרס

20.00

פרשת שבוע

הרב משה גרוסמן

 

תפארת משה

20.00

לקוטי מוהר"ן

הרב יחיאל סבג

 

מנין צעירים הלל

21.00

פרקי אבות

ר' יחיאל וינרוט

 

דעת מנחם (חב"ד)

21.15

פרשת שבוע וחסידות

הרב מרדכי גל

 

יום ב' - נשים

 

 

 

 

אהל רחל

18.00

תפילה ופרשת שבוע

הרבנית אושפיזאי

 

אגודת אחים רמב"ם

20.00

פרשת שבוע

הרבנית יזדי

 

אור ישרים

20.00

הלכה ואגדה

הרבנית שושנה

 

המרכזי הספרדי

20.15

השקפה ומידות

הרבנית גאולה

 

יום ג' - גברים

 

 

 

 

דובב עז

9.00-12.00

תנ"ך מחשבה והלכה

 

 

זכרון קדושים

9.15

גמרא

הרב צבי רוזנפלד

 

מנחת חובב

10.00

כתובות

הרב משה קיפניס

 

אחות אחים שאמי

אחרי ערבית

גמרא בבא בתרא

הרב יחיעם עוזרי

 

אהל יעקב

18.00

גמרא

הרב עקיבא ניסן

 

בצלאל

18.30

הלכה

הרב אור חיים טאוב

 

אהל רחל

19.00

פרשת שבוע ומוסר

הרב הרצל חודר

 

משכנות ישראל

19.30

גמרא

הרב צבי אברמוב

 

אגודת אלימלך

20.00

גמרא מגילה

הרב עקיבא ניסן

 

אגודת אחים רמב"ם

20.00

הלכה

הרב רצון ערוסי

 

ישראל הצעיר

20.00

גמרא

הרב רפאל שטרן

 

נווה שלום הכהן

20.00

הלכה

הרב יוסף ע. הכהן

 

אהל גבריאל

20.30

גמרא

הרב אלברט לביא

 

שלום ודרך ארץ

20.30

עין יעקב

הרב שמעון בן חיים

 

יום ג' - נשים

 

 

 

 

מקור חיים

18.00

משפחה

הרבנית רוח

 

אור שרגא

20.00

בית יהודי

הרבנית סספורטס

 

נוסח אשכנז

20.00

יהדות

הרבנית רחל ויינברג

 

מרום נווה

20.30

חינוך

הרבנית חנה שוקרון

 

יום ד' - גברים

 

 

 

ישרים

אחרי ערבית

חסידות

הרב אליהו צדקה

אהל מועד

17.30

גמרא

הרב שאלתיאל

אהבה ואחוה

18.00

חסידות

הרב אברהם מייזליש

אהל רחל

18.00

גמרא ופרשת שבוע

הרב משה ולדמן

אחוות אחים בלדי

18.00

גמרא

הרב אסף כהן

שבטי ישראל עדנים

18.00

פרשת שבוע

הרב ברכיהו נתנאל

סוכת שלום (חב"ד)

18.45

גמרא

הרב פרידמן

אהל שמעון

19.00

הלכה

הרב איתמר מחפוד

אהבה ואחוה

19.20

פרשת שבוע

הרב יצחק ברדע

משכנות ישראל

19.30

גמרא

הרב יהושע פרבשטיין

אחוה ורעות

19.30

פרשת שבוע

הרב ציון פלח

בית ספר תיכון דתי

21.00

פרשת שבוע

הרב שלום וולך

נוסח אשכנז

20.00

מחשבת ישראל

הרב אברהם קולודצקי

תפארת משה

20.00

פרשת שבוע

הרב שלמה שלומי

מנין צעירים (הרא"ה)

21.00

תניא

הרב בנימין קופרמן

יום ד' - נשים

 

 

 

אהל רחל

19.00

פרשת שבוע וחסידות

הרבנית בלה רוזנברג

אגודת אחים רמב"ם

20.00

תפקיד האשה בהלכה

רבנית אורחת

שבזי לצעירים

21.00

פרשת שבוע ומוסר

הרבנית אלכורת

יום ה' - גברים

 

 

 

 

 

הגדול רמת יצחק

אחרי ערבית

גמרא קידושין

הרב אברמוביץ

 

 

היכל מרדכי

אחרי ערבית

גמרא בבא בתרא

ר' צפריר שניטמן

 

 

אחוה שאמי

אחרי ערבית

גמרא בבא בתרא

הרב יחיעם עוזרי

 

 

אהל רחל

17.30

גמרא יומא

הרב משה ולדמן

 

 

אליהו הנביא

17.45

גמרא כתובות

הרב תומר חממה

 

 

אהבה ואחוה

18.00

מדרש

הרב שמעון בן חיים

 

 

אהל יעקב

18.00

גמרא

הרב נחוניה ניסן

 

 

נאוה תהילה

18.00

גמרא

הרב אליהו צדקה

 

 

ששון שמואל

18.00 (ב,ה)

פרשת שבוע

הרב בצלאל שמעון

 

 

בצלאל

18.30

פרשת שבוע

הרב יובל בר נתן

 

 

ישרים

18.30

גמרא-מכות

הרב י. חבה

 

 

משכנות ישראל (צעירים)

19.30

גמרא

אדלייט ויהושע פריד

 

 

שיכון מזרחי(ספרד)

אחרי ערבית

גמרא

משה רבפוגל

 

 

נוה שלום הכהן

20.00 (ב,ה)

הלכה

הרב איתמר מחפוד

 

 

תפארת משה

20.00

פרשת שבוע

הרב וויס

 

 

דעת מנחם

22.00

פרשת שבוע וחסידות

הרב מרדכי גל

 

 

יום ו'

נוסח אשכנז רמת יצחק

7.00

גמרא

הרב אברהם קולודצקי

דעת מנחם

8.45

חסידות

הרב מרדכי גל

מרום נוה

9.00

אמונה - כוזרי

הרב עמיחי שוקרון

שער האריות (יבנה)

9.00

גמרא

הרב ישעיהו דושט

אליהו הנביא

9.30

אור החיים על התורה

הרב מיכאל קורצוויל

 

שבת

 

'לא ניתנה שבת אלא לעסוק בה בתורה'

 

ברוך ה' זכינו וברוב בתי הכנסת בעיר מתנהלים שעורי תורה בשבתות. השיעורים מתקיימים משעות הבוקר ואילך. (מפני ריבוי השיעורים, אנו לא מפרסמים את השיעורים. אנו תקוה כי כל אחד יוכל להשתלב באחד משיעורי התורה הניתנים בבתי הכנסת).

 

   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל